Poziv za učestvovanje u mikrokreditnom programu 

Regionalni centar gradjanske akcije Lingva iz Kraljeva, nevladina organizacija koja implementira projekte sa ciljem ekonomskog osnaživanja populacije, poziva zainteresovana raseljena lica, izbeglice i lokalno socijalno ugroženo stanovništvo da učestvuju u programu ekonomskog jačanja stanovništva u regionu. 

Cilj ovog projekta jeste podrška inicijativama koje pomažu raseljenim licima i izbeglicama da ožive svoje poslovne ideje kroz realizaciju ovog programa mikredita (kredita manjih novčanih iznosa), da ostvare prihod i da razmišljaju o mogućnosti proširenja posla i uključivanja drugih. 

Zahtev za dobijanje kredita mogu podneti lica koja imaju iskustva u obavljanju samostalnih delatnosti, kao i ideju i plan za unapređenje ili proširenje te delatnosti. 

Kredit se odobrava za svrsishodnu namenu, radi proširenja delatnosti, kupovinu mašine koja se koristi u obavljanju delatnosti, kupovine sredstava za rad i sl. Kredit se neće odobravati za potrošačku namenu, izgradnju kuće, adaptacije, renoviranja i sl.

 Kredit će se odobravati na period od 6 do 12 meseci, sa kamatom po stopi od 1% mesecno, na ukupan iznos kredita. 

Kredit će se odobravati za sve privredne delatnosti: trgovinu, proizvodnju, usluge i poljoprivredu. 

Korisnici će biti birani na osnovu njihovog kredibiliteta za povraćaj novca, kao i na osnovu socijalnog kriterija koji postavlja Regionalni centar gradjanske akcije Lingva , a koji čine:

 - Kredibilitet i funkcionalnost biznis plana (jasno iskazane profesionalne potrebe)

 - Kredibilitet korisnika po pitanjima finansijkih obaveza prema bankama i javnim vlastima

 - Lični kapacitet (pouzdanost, karakter, preduzimački duh)

- Ekonomska i socijalna uslovljenost porodice (bračni status, broj dece, broj osoba u porodici sa specijalnim potrebama)

- Zaposlenost (prioritet će se dati nezaposlenim licima)

- Ravnopravnost polova (podjednako se podržava i muška i ženska populacija) 

Svako lice kome se odobri kredit mora posedovati garancije za povraćaj kredita. Kreditni komitet zadržava pravo da po potrebi traži i kombinaciju nekih od navedenih garancija: 

                a) jedan blanko potpisan akceptni nalog

                b) administrativnu zabranu na mesečna primanja

                c) zalog na pokretnu stvar u korist zajmodavca

                d) zalog na nepokretne stvari  

Prijavljivanje za dobijanje kredita vrši se isključivo putem službenog obrasca koji se može dobiti u prostorijama Lingva centra, ul Olge Jovičić 24, telefon 036/320-300.